Rent Vand | Holbæk Havn

Entreprenør Søren Kristiansen har for Bygherre omlagt et regnvandsudløb ved Krags Brygge og Filmtorvet i Holbæk Ny Havn. Projektet skal skybrudssikre Holbæks havneområde samt sikre, at vandet i området bliver egnet til badning.

Hovedentreprisen omfattede etablering af 300 meter ny regnvandsledning i Ø1600 og Ø1400 betonledning på tværs af Filmtorvet over Jernpladsen ned af Roedsvej til udløb i renden bag Holbæk Bådelauge Havn. Derudover blev der etableret en Ø2500 spildevandspumpebrønd i syv meters dybde.

Området er qua af sin fortid som skrotplads, stærkt forurenet, primært i klasse 4. Alt jord er derfor blevet forklassificeret ved jordprøver og bortskaffet til rette modtager.

Beliggenheden ud til havet skabte store problemer med grund- og havvand, som søgte ud i ledningstraceet. Der blev fundet adskillelige løsninger i samarbejde med BH inden start, bl.a. blev grundforstærkningen udskiftet fra sandfyld til nøddesten. Stenenes egenskaber med vand gjorde det muligt hele tiden at flytte indkommen vand til midl. pumpebrønde og ud i kloaksystemet. Samtlige 300 meter er udgravet ved grundvandsænkning.

Afslutningsvist blev alle belægninger reetableret, herunder græsrabatter, græsarmering, rabatkantsten, stendige m.fl.

 

Hovedmængder:

Ø110 trykledning (95 lb.m.)
Samgravning Ø1200 med Ø200 s-ledning (55 lb.m.)
Samgravning Ø1400 med Ø200 s-ledning (64 lb.m.)
Ø1200 (20 lb.m.)
Ø1400 bt (160 lb.m.)
Grundforstærkning (1000 m³)
Asfalt (GAB 1300 m²)
Jord bortskaffet (7.500 ton)
Regnvandsbrønde Ø2000 (6 stk)
Spildevandsbrønde Ø1250 (4 stk)

 

Læs mere om kompetencerne

Jord | miljøoprensning 

Forsyning | Klimatilpasning 

Rent Vand, Holbæk Havn, Entreprenør Søren Kristiansen-min
Bygherre: Holbæk Kommune