Norde Landkanal | Erosionssikring

Brinkerne på den nordlige del af Norde Landkanal ved HOFOR i Ørestad var delvist eroderet omkring vandspejlet og helt op til kronekanten. For at komme problemet til livs fik Holbøll til opgave at udføre en erosionssikring.

I tilbudsfasen var der lagt op til at der skulle anvendes gabionsmadrasser som skulle fyldes op med sten. Men dette kunne ikke lade sig gøre i praksis, grundet hældningen på kanalens skråninger og bundens beskaffenhed. I samråd med By & Havn fandt vi en alternativ løsning på udfordringerne på Norde Landkanal.

For at stoppe erosionen og stabilisere brinkerne fjernede Holbøll i stedet indledende en lille mængde jord og græstørv. Dernæst blev der udlagt kampesten på bunden af kanalen for at holde på de skærver, der blev lagt på skråningerne. Kanalens profil måtte ikke blive ændret, det var derfor vigtigt at vegetationen ved den øvre del af brinkerne blev bevaret eller genoprettet ved jordkastet muld og sået med græsblanding. De øvrige arealer er reetableret og efter sået.

Under gang/cykelbroerne vil erosionssikringen ligesom langs brinkerne blive udført ved udlægning og opfyldning af skærver.

 

Hovedmængder

Bortkørsel, afgravning (100 tons)
Kampsten (256 m³)
Skærver (800 m³)

 

Læs mere om kompetencerne

Jord | Erosionssikring 

Norde Landkanal | Erosionssikring af brinker | Holbøll A/S
Bygherre: By & Havn