Mariehaven | Boligbyggeri

I forbindelse med etableringen af et nyt boligområde i Ringsted udførte Holbøll byggemodning, fundering og belægning.

Byggemodning
Kloaknettet blev skybrudssikret ved etablering af tre kassettebassiner, der samlet har en opstuvningskapacitet på 1.000 m³. En EPDM-membram sikrer, at regnvandet optages i kassetterne, hvor det opmagasineres, så hovedledningen aldrig modtager mere end dens maks kapacitet på 150 L/sek. Metoden betød at vi etablerede mindre ledninger og brønde, havde mindre gravearbejde og færre tidskrævende arbejdsopgaver.

Blødbund og fundering
Funderingsarbejdet omfattede etablering af in sitou støbte fundamenter og betondæk. I områderne med blødbund blev der udført borede fundamenter og op til naboskel blev der vibreret spuns.

Udearealer
Belægningsarbejderne omfattede fællesarealer, stisystemer, parkeringsområder og asfaltering til køreveje. Derudover har Holbøll lagt stuelejlighedernes fliseterrasser og koordineret med de entreprenører der havde ansvaret for beplantning samt etablering af diverse skure.

Hovedmængder

Terrændæk (ca. 2.200 m²)
Fundamenter 400-1000 mm (ca. 850 m)
Kasettebassiner 3 stk (samlet ca. 1.000 m³)
Regnvandsledninger Ø600 – Ø800 (ca. 330 lbm)
Regnvandsledninger Ø160 – Ø450 (ca. 855 lbm)
Spuns 10 m HEB300 (ca. 60 m)
Asfalt 8 cm (ca. 1.600 m²)
Græsarmering & fliser (ca. 1.600 m² & 1.600 m²)

 

Læs mere om kompetencerne

Beton | Terrændæk | in sitou støbte fundamenter 

Forsyning | Klimatilpasning 

Jord | Udgravning 

Fundering | Spuns 

Mariehaven Ringsted, boligbyggeri, Holbøll reference
Bygherre: 5E Byg